danh bai cach te

Bãi bỏ 16 thông tư về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội

Xuân Hinh

(Dân trí) - Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 15/11 chính thức bãi bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trước đó thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ LĐ-TB&XH.

Ngày 30/9 vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH về việc: "Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc liên tịch ban hành".

Theo thông tư trên, Bộ LĐ-TB&XH sẽ bãi bỏ 5 thông tư về lĩnh vực Quan hệ lao động và Tiền lương, 5 thông tư về lĩnh vực Việc làm, 6 thông tư về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, 5 thông tư về lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước, 3 thông tư trong lĩnh vực Giảm nghèo, 4 thông tư trong lĩnh vực Người có công, 3 thông tư trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội, 1 thông tư ở lĩnh vực Trẻ em và 1 ở lĩnh vực khác.

Tổng cộng, có 33 thông tư được bãi bỏ.

Cụ thể, lĩnh vực Quan hệ lao động và Tiền lương bãi bỏ các thông tư: Thông tư 28/2005/TT-LĐTBXH ngày 04/10/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng 05 công trình thủy điện.

Thông tư 12/2007/TT-LĐTBXH ngày 02/8/2007 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng công trình thủy điện. Thông tư 37/2009/TT-LĐTBXH ngày 16/11/2009 hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện Sơn La.

Thông tư 03/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2011 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện Lai Châu và Đồng Nai 5.

Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Lĩnh vực Việc làm bãi bỏ các thông tư sau: Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm

Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

6 thông tư về Bảo hiểm xã hội bị bãi bỏ gồm:  Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2016 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ.

Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 điều 1 Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ.

Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH còn bãi bỏ một phần các văn bản, quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ban hành gồm: Điều 8, Điều 9 Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH.

Mục 1, Mục 2, Mục 3, Mục 4, Mục 5, Mục 6 Chương I; Điều 24, khoản 1 Điều 26 Mục 7 Chương I; Mục 8, Mục 9, Mục 10, Mục 11, Mục 12 Chương I; Chương II; Điều 52, Điều 53 Chương III Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

danh bai cach te Sơ đồ trang web

1234